Programme is Pret en Maklik vir Almal

Programme is fun and Easy to Use

Inhoud Relevant

Content is Relevant

Deskundige en Gekwalifiseerde of Opgeleide Opvoeders

Qualified or Trained Educators

Bestaan vanaf 1998

Since 1998

Werk met Opvoedkundige Programme

Work on Educational Programmes

ABOUT US

OOR ONS

• Werk met opvoedkundige programme • Bestaan vanaf 1998 • Deskundige en gekwalifiseerde of opgeleide
opvoeders • Inhoud relevant • Programme is pret en maklik vir almal.

ABOUT US

• Work on educational programmes • Since 1998 • Qualified or trained educators • Content is relevant
• Programme is fun and easy to use.

OUR SERVICE

ONS DIENS

• Klein klas groepies • Elkeen op sy eie rekenaar • Doelgerigte kurrikulum • 30 min. les (1 x p/week)• Lesse word by skool aangebied
• Persoonlike aandag deur opgeleide lesaanbieder • Nie nodig vir rekenaar by huis • FYN MOTORIESEVAARDIGHEDE – ‘n belangrike
ontwikkeling vir ‘n kleuter • Die lesse is opbouend, effektief, vol pret, skolasties, skoolgereed, kreatief en gestruktureerd van aard
• Ons bou aan die leerder se SELFVERTROUE wat lei tot vinnige leer en goeie verhoudinge • Die leerder GENIET dit TERDEË!
• Ouers / Voogde is welkom om die kind se klasse by te woon • Ouers / Voogde ontvang elke kwartaal ‘n nuusbrief wat ons in die
kurrikulum met u kind behandel.

OUR SERVICE

• Small class groups • Each child works on own computer • A directed curriculum • 30 min. lesson (1 x p/week)• Present classes at
school • Personal attention by trained tutor • Don’t need a computer at home • FINE MOTOR SKILLS – An important development
for children •The lesson is constructive, effective, fun filled, scholastic, school readiness, creative and structured • We build on
the SELF CONFIDENCE of the learner that leads to quick learning and good relationships • The learners ENJOY it tremendously!
• Parents / Guardians are more than welcome to visit their child’s classes • Parents / Guardians will receive every quarter a newsletter
of what we are doing in class with your child.

CURRICULUM

KURRIKULUM VIR KLEUTERS

• Vanaf 3 jarige ouderdom tot Graad R • Programmatuur vir skoolgereedheid • Wêreld van animasie, klank en kleur • Aandag
word gegee aan 9 verskillende LEWENSVAARDIGHEDE: Persepsie, Geheue, Logika, Syfervaardighede, Kreatiwiteit, Sosiale
vaardighede, Rekenaarvaardighede, Taal en Ontwikkelingsvaardighede.

CURRICULUM FOR TODDLERS

• From 3 years to Grade R • Programmes for school Readiness • World of animation, sound and colour • Attention is given to
9 different LIFE DEVELOPMENTS: Perception, Memory, Logic, Numerial Skills, Social Development, Creativity, Computer Literacy,
Language and Development Skills.KURRIKULUM VIR LAERSKOOL

• Vanaf Graad 1 tot Graad 7 • Aandag word gegee aan: Persepsie, Geheue, Konsentrasie, Wiskunde, Lees, Kreatiwiteit, Taal,
Entrepreneursvaardighede en Rekenaarvaardighede.

CURRICULUM FOR PRIMARY

• From Grade 1 to Grade 7 • Attention is given to: Perception, Memory, Consentration, Maths, Reading, Creativity, Language,
Entrepreneurial Skills and Computer Literacy.

LESSONS

ONS LESSE BIED DIE VOLGENDE IN DIE 1ste KWARTAAL / OUR LESSONS OFFER THE FOLLOWING IN THE 1st TERM

 

KLEUTERS / TODDLERS(3 – 6 JR / YRS)
LAERSKOOL / PRIMARY SCHOOL(GR. 1 – 7)
 • 2– Feb: Muis / Mouse
 • 9–13 Feb: Sleutelbord / Keyboard
 • 16–29 Feb: Rekenaaarvaardigheid / Computer Literacy
 • 23–27 Feb: Visuele Analise & Sintese / Visual Analysis & Synthesis
 • 2–6 Mrt: Kleurwaarneming & Konstantheid / Colour Perception & Consistency
 • 9–13 Mrt: Wiskunde / Mathematics
 • 16–20 Mrt: Ruimtelike Oriëntasie / Spatial Orientation
 • 23–25 Mrt: Vormwaarneming & Konstantheid / Shape Perception & Consistency
 • 2– Feb: Muis / Mouse
 • 9–13 Feb: Sleutelbord / Keyboard
 • 16–29 Feb: Rekenaaarvaardigheid / Computer Literacy
 • 23–27 Feb: Kognitiewe Ontwikkeling / Cognitive Development
 • 2–6 Mrt: Wiskunde / Mathematics
 • 9–13 Mrt: Taal / Language
 • 16–20 Mrt: Persepsie / Perception
 • 23–25 Mrt: Kognitiewe Ontwikkeling / Cognitive Development

PROGRAMMATUUR VIR KLEUTERS IS VOLGENS U KIND SE OUDERDOMSVERWAGTING EN HANDEL OOR SKOOLGEREEDHEID

PROGRAMS FOR TODDLERS IS ACCORDING TO YOUR CHILD’S AGE EXPECTENSY AND IS ABOUT SCHOOL READINESS


PROGRAMMATUUR IS VOLGENS U KIND SE GRAAD INGEDEEL

PROGRAMS ARE ACCORDING TO YOUR CHILD’S GRADE


ONS LESSE BIED DIE VOLGENDE IN DIE 2de KWARTAAL / OUR LESSONS OFFER THE FOLLOWING IN THE 2nd TERM

 

KLEUTERS / TODDLERS(3 – 6 JR / YRS)
LAERSKOOL / PRIMARY SCHOOL(GR. 1 – 7)
 • 13–17 Apr: Visuele Diskriminasie / Visual Discrimination
 • 20–24 Apr: Persepsie Kleurwaarneming & Konstantheid / Perception Colour Perception & Consistency
 • 27–01 Mei: Hand/Oog Koördinasie / Hand-Eye Co-ordination
 • 04–08 Mei: Taal / Language
 • 11–15 Mei: Visuele Geheue / Visual Memory
 • 18–22 Mei: Identifiseer, Klassifiseer & Groepeeeer / Identify, Classify & Grouping
 • 25–29 Mei: Ouditiewe Geheue / Auditory Memory
 • 1–5 Jun: Lateraliteit & Rigtingbewustheid / Laterally & Directional Awareness
 • 8–12 Jun: Logiese Redenasie & Assosiasie / Logical Reasoning & Association
 • 15–19 Jun: Leer Pret / Learning Fun
 • 22–26 Jun: Kreatiwiteit / Creativity
 • 13–17 Apr: Persepsie / Perception
 • 20–24 Apr: Kreatiewe Tik / Creative Typing
 • 27–01 Mei: Hand-Oog Koördinasie / Hand-Eye Co-ordination
 • 04–08 Mei: Kreatiewe Tik / Creative Typing
 • 11–15 Mei: Kognitiewe Ontwikkeling / Cognitive Development
 • 18–22 Mei: Taal / Language
 • 25–29 Mei: Kreatiewe Tik / Creative Typing
 • 1–5 Jun: Kreatiewe Tik / Creative Typing
 • 8–12 Jun: Wiskunde / Mathematics
 • 15–19 Jun: Leer Pret / Learning Fun
 • 22–26 Jun: Hand/Oog Koördinasie & Persepsie / Hand-Eye Co-ordination & Perception

TERUGVOERING AAN OUERS D.M.V
VERSLAG EN SERTIFIKAAT

FEEDBACK TO PARENTS B.M.O REPORT
AND CERTIFICATE


REPORTS

VERSLAE

• Twee verslae word gedurende die jaar uitgegee PLUS ‘n sertifikaat aan die einde van die jaar.

REPORTS

• Two reports during the year are given out PLUS a certificate at the end of the year.

PAYMENT OPTIONS

BETALINGSOPSIES

Alle inskrywings is onderworpe aan die administrasie fooi. Dit is ‘n eenmalige fooi wat betaal moet word ongeag wanneer u kind
inskryf deur die jaar. Die administrasie fooi sluit in ‘n verslag  (Julie & November), sertifikaat (November) en ‘n geskenk  wanneer u inskryf.

Kontak gerus die Hoofkantoor vir die fooie en die bank besonderhede
TEL: 018 011 3414
E-POS : rinico@rinico.co.za

• Indien moontlik,ons verkies internetbetalings of direkte depositos (buite die bank by die OTM Masjien) met u kind se naam, van en skool as verwysing, andersins kontant • Fooie is VOORUITBETAALBAAR voor die 7de van elke maand.

PAYMENT OPTIONS

All entries are subject to this admission fee. This is a once-off payment irrespective of what time of the year your child enrols. The
admission fee includes progress reports (July & November), certificate (November) and a gift when you enroll.

Please contact Head Office for fees and banking details
TEL : 018 011 3414
E-MAIL: rinico@rinico.co.za

• If possible, we prefer internet payments or direct deposits (outside the bank at the ATM machine), use your child’s name, surname and school as reference,
otherwise cash • Fees are payable in ADVANCE before the 7th of each month.

ENTRY FORM

 NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT

1. Klasse slegs gedurende skoolkwartale aangebied word.
2. Geen klasse word op publieke vakansiedae aangebied nie.
3. RiNico computerkids benodig skriftelike kennis van 30 dae vir die beëindiging
van die ooreenkoms.
4. Klasgelde is vooruitbetaalbaar, volgens die verskillende betalingsooreenkomste
en dieselfde opsie moet geskied reg deur die jaar.
5. Verslae en sertifikate kan slegs uitgegee word as die rekening ten volle vereffen is.
6. RiNico computerkids sowel as sy lesaanbieders word gevrywaar en kan
nie aanspreeklik gehou word vir skade en/of beserings wat voorspruit uit die
deelname van aktiwiteite aangebied deur RiNico computerkids nie.
7. R10 rente per maand word gehef op standaard fooie vir laat betalings indien geen
skriftelike reëlings getref is nie. Klasse word na 30 dae gestop indien geen betaling
ontvang is nie.
8. Indien betalings AGTERSTALLIG is en geen GESKREWE REËLING getref is nie, sal
RiNico computerkids genoodsaak wees om u te oorhandig aan ons
regsverteenwoordigers vir invordering en u sal verantwoordelik wees vir alle
REGSKOSTES betrokke.

PLEASE TAKE NOTE THAT

1. Classes will only be presented during school terms.
2. No classes will be presented on public holidays.
3. RiNico computerkids need a written notification of 30 days to discountinue
classes.
4. Class fees are payable in advance according to the payment agreement, and not to
be changed throughout the year.
5. Reports and certificates can only be issued if the account is paid in full.
6. RiNico computerkids as well as the tutuors can not be held responsible for harm
and/or injuries that may occur from participating in activities presented by
RiNico computerkids.
7. R10 increase per month on the standard fees for late payments if no written
arrangements was made. Classes will be stopped after 30 days if no payment
was received.
8. If payments are in ARREARS and no WRITTEN ARRANGEMENTS was made,
RiNico computerkids will be obligated to hand you over to our legal department
and you will be responsible for all LEGAL COSTS involved.

CONTACT US

TEL / TEL: 018 011 3414
FAKS / FAX: 086 585 8174
E-POS / E-MAIL: rinico@rinico.co.za
ADRES / ADRESS: Benstraat 1, Wilkoppies, Klerksdorp
POS / POSTAL: Posbus (PO BOX) 6129, Flamwood 2572