CURRICULUM

KURRIKULUM VIR KLEUTERS

• Vanaf 3 jarige ouderdom tot Graad R • Programmatuur vir skoolgereedheid • Wêreld van animasie, klank en kleur • Kodering • Aandag
word gegee aan 8 verskillende LEWENSVAARDIGHEDE: Persepsie, Geheue, Logika, Syfervaardighede, Kreatiwiteit, Sosiale
vaardighede, Rekenaarvaardighede, Taal en Ontwikkelingsvaardighede.

CURRICULUM FOR TODDLERS

• From 3 years to Grade R • Programs for school Readiness • World of animation, sound and color  • Coding • Attention is given to
8 different LIFE DEVELOPMENTS: Perception, Memory, Logic, Numeral Skills, Social Development, Creativity, Computer Literacy, Language and Development Skills.KURRIKULUM VIR LAERSKOOL

• Vanaf Graad 1 tot Graad 7 • Aandag word gegee aan: Persepsie, Geheue, Konsentrasie, Wiskunde, Lees, Kreatiwiteit, Taal, Entrepreneursvaardighede Tikvaardighede, Kodering en Rekenaarvaardighede.

CURRICULUM FOR PRIMARY

• From Grade 1 to Grade 7 • Attention is given to: Perception, Memory, Concentration, Math’s, Reading, Creativity, Language, Entrepreneurial Skills, Typingskills, Coding and Computer Literacy.