LESSONS

ONS LESSE BIED DIE VOLGENDE AAN  /  OUR LESSONS OFFER THE FOLLOWING

 

 KLEUTERS / TODDLERS (3 – 6 JR / YRS)

Kognitiewe Ontwikkeling / Cognitive Development
Persepsie / Perception
•Kleurwaarneming & Kleurkonstantheid / •Colour Perception & Colour Consistency
•Vormwaarneming & Vormkonstantheid / •Shape Perception & Shape Consistency
•Visuele Diskriminasie / •Visual Discrimination
•Visuele Analise en Sintese / •Visual Analysis and Synthesis
Geheue / Memory
•Visuele Geheue / •Visual Memory
•Ouditiewe Geheue / •Auditory Memory
Logika / Logic
•Logiese Redenasie / •Logical Reasoning
•Assosiasie / •Association
•Identifiseer, Klassifiseer & Groepeer / •Identify, Classify & Grouping
Wiskundige Vaardighede / Mathematical Skills
Taalontwikkeling / Language Development
Ruimtelike Oriëntasie / Spatial Orientation
Emosionele Ontwikkeling / Emotional Development
•Ontwikkelingsvaardighede / •Development Skills
•Selfvertroue / •Self Confidence
•Selfstandige Werk / •Independent Work
•Konsentrasie / •Concentration
•Taakvoltooiing / •Task completion
Motoriese Ontwikkeling / Motor Development
•Hand-oogkoördinasie / •Hand-Eye Co-ordination
•Lateraliteit & Rigtingbewustheid / •Laterality & Direction Awareness
Kreatiwiteit / Creativity
Rekenaarvaardigheid / Computer Literacy
Kodering / Coding

  LAERSKOOL / PRIMARY SCHOOL (GR. 1 – 7)

Perception
•Kleurwaarneming & Kleurkonstantheid / •Colour Perception & Colour Consistency
•Vormwaarneming & Vormkonstantheid / •Shape Perception & Shape Consistency
•Visuele Diskriminasie / •Visual Discrimination
•Visuele Analise en Sintese / •Visual Analysis and Synthesis
•Ouditiewe Diskriminasie / •Auditory Discrimination
•Persepsie van tyd / •Perception of time
•Voor – & Agtergrondonderskeiding / •Fore – & Background Distinction
Rekenaar – & Tikgeletterdheid / Computer & Typing Literacy
Wiskunde / Mathematics
Taalontwikkeling en Leesvaardigheid / Language Development and Reading skills
Kreatiwiteit en Entrepreneursvaardigheid / Creativity and Entrepreneurial skills

Kognitiewe vaardigheid / Cognitive skills
•Visuele Geheue / Visual Memory
•Visuele Opeenvolging / •Visual Sequence
•Ouditiewe Geheue / •Auditory Memory
•Ouditiewe Opeenvolging / •Auditory Sequence
Kodering / Coding

 


PROGRAMMATUUR VIR KLEUTERS IS VOLGENS U KIND SE OUDERDOMSVERWAGTING EN HANDEL OOR SKOOLGEREEDHEID

PROGRAMS FOR TODDLERS IS ACCORDING TO YOUR CHILD’S AGE EXPECTENSY AND IS ABOUT SCHOOL READINESS


PROGRAMMATUUR IS VOLGENS U KIND SE GRAAD INGEDEEL

PROGRAMS ARE ACCORDING TO YOUR CHILD’S GRADE


TERUGVOERING AAN OUERS D.M.V
VERSLAG EN SERTIFIKAAT

FEEDBACK TO PARENTS B.M.O REPORT
AND CERTIFICATE